Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Kalite Politikamız

Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasının sağlanması,  Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanması, Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasının sağlanması, Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin geliştirilmesi, Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanması,
     Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması, Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlanması, Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarının dikkate alınması, Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasının ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesinin sağlanması,
     Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasının sağlanması, Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrollerin sağlanması. Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelendirilmesinin teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi, İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasının sağlanması, İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasının sağlanması, İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanması,
    Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme sonuçlarını bir adayın sorgulayabilmesinin veya bu sonuçlara itiraz edebilmesinin sağlanması, Belgelendirme kuruluşunun sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasının sağlanması, Tüm adayların itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirilmesi,  Öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarının sağlanması, Aşamalı bir temyiz prosedürünün işletilmesi, Açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyetin standardize edilmesi ve kayıt altına alınması,  
     Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesinin sağlanması, Personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunun belirtilmesi, İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasının, gerektiği şekilde kullanılmasının, izlenmesinin ve sürdürülmesinin sağlanması amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirilmesi, Potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde bulunulması, Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerinin sağlanması amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlanması ve gözetimde bulunulması, İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Kurum’un ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlanması, İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışılması, Güvenli çalışma sistemlerin uygulanması ve risk teşkil eden durumların kontrol altında tutulması,
     İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasının sağlanması,
    Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasının sağlanması, Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesinin ve karşılanmasının sağlanması,  Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasının sağlanması, bu uyum eğitiminin uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tanımlanmasını, o İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini de kapsaması, Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılması ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlanması,
    Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgenmesi, Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt verilmesi, Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasının standardize edilmesi ve kayıt altına alınması,  Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunulması,
    Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,  Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesinin sağlanması.
    Üst Yönetim, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirlerin alınması ve prosedürlerin bu doğrultuda işletilmesi, Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçilmesi ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına alınması, Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunun en aza indirgenmesi,  Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunun ortadan kaldırılması, Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir alınması, Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesi.

Tek bir idealimiz var: “Mükemmellik”
"Mükemmellik" sanayinin ve kamunun beklentilerini aşan ve bütün diğer kurum ve kuruluşlardan daha kaliteli, tarafsız ve üstün teknik hizmet sunmak demektir.
Sürekli iyileştirmelerle mükemmelliğin sağlanması, mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme merkezimizntüm çalışanları- nın  ortak çabası ve sorumluluklarıdır.

Her koşulda yasal şartlara, mevzuata ve etik kurallara tam olarak uymak ana ilkelerimizdendir. Kaliteyi, gizliliği ve güvenirliliği esas kılmak görevimizdir.
Tüm bunlar için temel kaynağımız bilinçli ve eğitimli insan gücüdür. TS EN ISO/IEC 17024 Standartlarının şartlarına uyarak ve takım çalışması yaparak politikalarımızı geliştirecek hedeflerimizi başaracağımıza inanıyoruz.
                                                                                                   
BTSO MESYEB  GENEL MÜDÜRÜ
RAMAZAN KARAKÖK
                                                                                   24.11.2014