Kurumsal Yetki Logolarımız
Bülten üyelik için e-postanızı yazınız.

Plastik Şişirme Film Ür. Op. (Ekstrüzyon) Sev.3

1.0. AMAÇ
Bu şartname, 13UY0143-3 Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

1.1. MESLEK TANIMI
Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliğiyle çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde, ekstrüzyon yöntemiyle şişirme plastik film üretme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

2.0. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 2.1 ZORUNLU BİRİMLER
13UY0143-3 / A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma
13UY0143-3 / A2 Plastik Şişirme Film Ekstrüzyon Üretim İşlemleri

2.1.1 Teorik Sınav
A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimlerinin her birinden T adlı yazılı teorik bir sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2 dk. süre verilir. A1’in T adlı teorik sınavında 25 adet, A2’ nin T adlı teorik sınavında ise 40 adet soru sorulur. Sorular BTSO MESYEB soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için A1’in T adlı sınavından en az 70 puan alması, A2’in T adlı sınavından ise en az 50 puan alması gerekir.

2.1.2 Performansa Dayalı Sınav
A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimlerinin her birinden P adlı performansa dayalı bir sınav yapılmaktadır. A1’in P adlı performans sınavında A1 birimine ilişkin başarım ölçütleriyle belirlenen kontrol listesine göre, A2’nin P adlı performans sınavında ise A2 birimine ilişkin başarım ölçütleriyle belirlenen kontrol listesine göre uygulama ortamında alınan puanlar üzerinden değerlendirme yapılır. Kontrol listesindeki her bir adım için belirtilen tam puanlar üzerinden yapılan değerlendirmede adayın başarılı sayılması için 100 üzerinden 80 puan alması gerekir. Performansa dayalı uygulama sınavlarının süreleri gerçek üretim şartlarındaki sürelerle uyumludur.

2.3.Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirme, birimlerde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde ve iki aşamalı olarak uygulanır:

1. Teorik Bilgi Sınavı
2. Performansa Dayalı Uygulama Sınavı ( İşi yaparken izleme).

Yeterliliğin elde edilmesi için adayın A1 ve A2 birimlerinden başarılı olması gerekmektedir. Adayın performansa dayalı uygulama sınavına kabul edilebilmesi için teorik bilgi sınavlarından başarılı olması gerekir.

Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 1 yıldır. Herhangi bir birim veya bölümden başarısız olan aday bu süre içerisinde başarısız olduğu birim veya bölümlerden yeniden sınava girme hakkına sahiptir. Ancak; İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma biriminde yer alan uygulama sınavından başarı gösteremeyen adaylar diğer birimin uygulama sınavından da başarısız sayılırlar. İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma biriminden başarılı olup diğer birimin sınavlarından başarısız olan aday iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma biriminin sınavlarından muaf tutularak 1 yıl içerisinde başarısız olduğu bölümden tekrar sınava katılım sağlayabilir.

TEORİK BİLGİ SINAVI
Adayın başarısı, ilgili birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütleri sağlama düzeyine göre değerlendirilir. Her birimin değerlendirmesi ayrı yapılır.
Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen, birimlerin tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekildedir.

PERFORMANSA DAYALI UYGULAMA SINAVI
Performansa dayalı uygulama sınavı, gerçeğe en yakın benzeri şartları karşılayan ortamda gerçekleştirilir. Birimin gerektirdiği başarım ölçütlerini karşılayacak parametreleri ve puanları tanımlanmış kontrol listeleri üzerinde değerlendirilir.

Kontrol listeleri, işin küçük parçalara ayrılmış kritik eylem basamaklarından oluşur ve aday her basamaktan puan alır. Performansa dayalı uygulama sınavları, uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen, birimlerin tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekildedir.
Performansa dayalı uygulama sınavları, bütünleşik olarak gerçekleştirilir, ancak her birim ayrı değerlendirilir. Adayın başarısı, ilgili birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütleri sağlama düzeyine göre değerlendirilir. Adayların performansa dayalı uygulama sınavlarında, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranması beklenir. Buna aykırı hareket edenlerin sınavları derhal kesilir ve uygulama sınavının diğer aşamasına girmelerine izin verilmez.

BTSO MESYEB dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır.

2.4.Diğer Şartlar
2.4.1
Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.
2.4.2 Belgelendirmeye hak kazanmak için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamının teorik ve performans sınavlarından başarılı olunması gerekir
2.4.3 Adayın A zorunluluk birimlerinde tanımlanan her iki sınavdan başarılı olması gerekir. Birimlerin teorik sınavından başarı sağlayamayan adaylar uygulama sınavlarına katılamazlar. Adaylar, başarı sağlayamadığı bölümlere yönelik 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilirler. Ancak 1 yıldan fazla ara vermeleri durumunda birimlerde tanımlanan her iki sınava da yeniden girmeleri gerekir.
2.4.4 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.
2.4.5 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
2.4.6 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.
2.4.7 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi BTSO MESYEB tarafından sağlanır.
2.4.8 Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre BTSO MESYEB tarafından hazırlanan malzeme listesine göre, aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. Malzemeleri aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde BTSO MESYEB temin eder. Bu durumda malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep edilir.

Sınav Başvurusu için: Online Başvuru tıklayınız.
Banka Bilgileri için: Banka Bilgileri tıklayınız.
 
Plastik Şişirme Film Ür. Op. (Ekstrüzyon) Sev.3
Plastik Şişirme Film Ür. Op. (Ekstrüzyon) Sev.3
Plastik Şişirme Film Ür. Op. (Ekstrüzyon) Sev.3